Salgs og leveringsvilkår

Generelt:
Betingelsene for salg gjelder ved handler gjennomført i vår nettbutikk med mindre annet er skriftlig avtalt.

Førstehjelper er et varemerke som eies av Inspiron AS. 

Kundens forpliktelse:
Kunden er selv ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av Inspiron AS. Ansvaret gjelder også når andre benytter kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av Inspiron AS har ført til misbruket. Alle private kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge.

Bruk av dine data:
Les om ditt personvern her.

Levering:
Inspiron AS tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer innen ca 5 virkedager etter bestilling hvis alt er tilgjengelig. Alle leveringstider som blir oppgitt av Inspiron AS må anses som veiledende. Levering tidligere enn antatt dato vil ofte forekomme. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og evt. produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes virkedager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel, men vil forsøke å informere kunden best mulig om dette.

Lagerstatus er basert på informasjon fra våre leverandører og vårt eget lager. Normalt blir lagersaldo oppdatert hver time, men enkelte produkter oppdateres en gang i døgnet. Vi tar forbehold mot feil.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil derfor ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil eller feil pris er oppgitt til Inspiron AS fra vår leverandør.

Inspiron AS forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i feil ved annonsering, prissvingninger og lagersituasjon samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

Inspiron AS leverer varer innen hele Norge. Ved forsendelse til Svalbard tilkommer gebyr for fortolling av varer (kr 190,- ved ordre over 5.000 kr) og postens standard frakttillegg (kr 175,-) i tillegg til ordinær fraktkostnad. Dette gjelder også ved retur av garantisaker. Skal du bestille mva fritt til Svalbard i internettbutikken må dere ta kontakt med oss på epost eller telefon etter innleggelse av ordren. 

Betaler du med kredittkort, vil konto bli belastet når varen pakkes. Andre betalingsmåter fremkommer i nettbutikken og vil variere ut fra kundetype og beløp. Firmaer innvilges normalt kreditt, men vi tar oss den rettighet å ikke innvilge kreditt.

Inspiron AS kan velge å sende enkelte varer direkte fra sentrallager eller leverandørs lager direkte til kunde. Varer som sendes som egne kolli, sendes uavhengig av andre kolli i ordren. Dette påvirker ikke fraktkostnaden, men varene kan komme fram på forskjellige tidspunkt.

Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade under transport. Inspiron AS tar ansvaret for evt. skader eller tap slik at du som kunde ikke vil lide noe tap. Forutsetningen er at skademelding fylles ut hos posten med en gang pakken er mottatt.

Garanti:
Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger. Inspiron AS dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. De til enhver tid gjeldende betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp. Du kan benytte returlapp fra Inspiron AS. Ønsker du en slik tilsendt, ta kontakt med oss.

Reklamasjon:
Før feil meldes til Inspiron AS anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Inspiron AS får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Inspiron AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Inspiron AS slik at tiltak kan iverksettes for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter Inspiron AS at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Ved reklamasjon fra annet enn en forbruker plikter kunden å følge Inspiron AS sine generelle returrutiner og -betingelser. Inspiron AS sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med varen. Det understrekes av eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Inspiron AS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Support og kundestøtte:
Oppfølging og spørsmål til varer levert av Inspiron AS kan rettes til oss på telefon 32 69 90 00 eller på mail til post@forstehjelper.no.

Avbestilling:
Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Angrefrist:
På alle varer er det 14 dagers returrett fra pakken er hentet etter angrefristloven. Returretten gjelder ikke for næringskjøp og ved programvare der forsegling er brutt eller programvaren er tatt i bruk. Spesielt for engangsmateriell som er pakket i plast/papir enten sterilt eller rent,  gjelder at dette ikke må åpnes fra lukket pose eller på annet vis tas i bruk, ellers faller retten til å angre kjøpet for gjenstanden bort. Returretten gjelder heller ikke ved varer som hentes hos oss. Lovbestemt angrefristskjema følger med alle pakker. Er dette kommet bort under forsendelsen anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema eller laste det ned her. Dette fordi bevisbyrden for bortkommet skjema vil ligge tungt på kunden ettersom dette rutinemessig pakket med alle forsendelser.

Ihht. norsk lov har en forbruker rett til å gå fra et kjøp som omfattes av angrefristloven uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt og varen og angrefristskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen (dette vedlegges alle forsendelser fra oss) utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses som overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig og du bør kunne dokumentere at den er sendt. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare uten nærmere avtale fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Henter du ikke pakken gjelder 14 dagers fristen tilsvarende fra pakken ankommer ditt postkontor for henting. Se neste avsnitt for vårt forslag til hvordan du angrer i praksis. 

Angrefrist ved kortbetaling/faktura/forskudd eller betalingsutsettelse:
Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angrefristen. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er:
Hent pakken på postkontoret, fyll ut angrefristskjema og legg den oppi pakken. Adressèr pakken til: Inspiron AS, Terasseveien 1, 3610 Kongsberg (Norgespakke er normalt rimeligste sendingsalternativ). Du kan benytte returlapp fra Inspiron AS, men da vil returfraktbeløpet bli trukket i oppgjøret. Ønsker du en returlapp tilsendt, kontakt oss på telefon eller epost.

Går pakken i retur til oss uten at du underretter oss skriftlig på forhånd og uten å ha betalt returporto, er ikke angrefristlovens krav til kjøper oppfylt og du blir da fakturert for alle omkostningene vi har hatt med å sende deg varen. Dette vil si frakt begge veier samt ekspedisjonsomkostninger og evt. verditap dersom varens utsalgspris går ned mens den er borte fra vårt lager. Slike prisnedganger må påregnes som normalt. For næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ingen angrefrist eller returrett. Retur må avtales skriftlig på forhånd, og vi vil belaste et returgebyr på minimum 15% dersom retur er mulig. Næringskjøp i oppkrav der pakken ikke hentes tillegges minimum 20% returgebyr i tillegg til ordinære omkostninger.

Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, eller for varer som forringes raskt.

Salgspant:
Inspiron AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Betaling:
Betaling skjer via kredittkort, forskuddsbetaling eller faktura.

Force majeur:

Er Inspiron AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Inspiron AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene:
Inspiron AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.